• 1
  • 2
വിമെൻസ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി ആന്റ് റിക്രിയേഷൻ ക്ലബ് ന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായി ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ വെക്കേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു.
സാധാരണ പൊതുയോഗം ഇന്ന്(10.2.2016) 1.30 ന് , അസ്സോസ്സിയേഷൻ ഹാളിൽ
Turn off/on Sound Options Smileys History FAQ Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

23:09-- Guest_2702: Cool web site you have got right here.

«link»
23:09-- Guest_5881: If you have a cuddly cat at your home, then you need to take extra care of its health and nutrition. The health of a cat―to a large extent―depends on what you feed it. Your cat will be healthy, if it eats healthy. Hence, you should never take the nutrition aspect lightly. Cats are carnivorous and hence, their diet must contain animal tissue for their long-term wellbeing. They are hunters and if left on their own, they survive on small animals, such as rats and mice. A cat gets proteins from the muscles, and vitamins and minerals from the viscera and bones of its prey.You need to provide your pet cat proteins, fats, vitamins, minerals, and water through its diet. These nutrients are essential for their healthy growth, reproduction, and other life processes. Additionally, cats need two essential amino acids, arginine and taurine. Arginine deficiency develops toxicosis in cats, while taurine deficiency leads to heart disease, reproductive system problems, and blindness.Essential Nutritional Supplements for CatsVitamins (such as vitamin A, vitamin C, and Niacin), amino acids (such as taurine and arginine), dietary proteins, and arachidonic acid are essential for their good health. Usually, cats need a diet that is rich in proteins and fats, and poor in carbohydrates. They require a large amount of proteins as a source of energy, and also for optimal growth and muscle tissue repair. A healthy adult cat's diet should contain about 30 - 45% of proteins on a dry-matter basis. Kittens, on the contrary, need even more protein. As they grow, their protein requirement reduces. At the same time, the adult cat's diet should consist of about 10 - 30% of fats. Water is the most important component needed for normal functioning of living cells in all animals; cats are no exception. Water helps them regulate their body temperature, helps digest food, cushions joints and internal organs, lubricates tissue, eliminates waste, and facilitates the transfer of salt and other electrolytes throughout the body.In a broad sense, cat foods are grouped into three different types: dry diets, soft-moist diets, and canned products. These foods are formulated to provide a balanced and complete nutrition to your cat. Dry diets contain crunchy kibbles, which help decrease the accumulation of tarter and plaque on the cat's teeth. Another advantage of dry food is that it stays fresh for a longer time. Soft-moist diets offer more palatability to the cat. They are easy to store and serve. Canned food offers the highest palatability and hence, it can be a good choice for your cat. A home-cooked diet is also a good option. While preparing cat food on your own, you need to keep in mind that it should contain all the essential nutrients.If your cat is suffering from any kind of disease, then you need to make some changes to its diet. Cats suffering from colitis, diabetes mellitus, anal gland diseases, or constipation will benefit from high-fiber diet. Those with colitis and inflammator
23:25-- Guest_7233: «link»
23:31-- Guest_7872: Howdy, well put together web-site you have going here.


«link»
23:37-- Guest_5815: Keep up the awesome work !! Lovin' it!

«link»
23:41-- Guest_8750: It also integrates with third party lead generation software like OptinMonster, SalesForce, Google Docs, ZenDesk, etc.


«link»
0:02-- Guest_7655: Hmm it looks like your site ate my first comment (it was very long) so I guess I’ll simply sum it up what I wrote and say, I’m really enjoy your blog.
I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any thoughts for newbie blog writers? I’d really value it.

«link»
0:07-- Guest_6132: Wow! This can be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject.
Basically Wonderful. I am also an expert in this topic so I can understand your effort.

«link»
0:10-- Guest_8715: Publicize your affiliate program on directories like OfferVault , PointClickTrack or 5 Star Affiliate Programs and relevant forums.«link»
0:25-- Guest_3685: «link»
0:25-- Guest_5046: Just wished to tell you Now i'm thankful I came on your page!


«link»
0:49-- Guest_1993: Bien joսé pour l'astuce, je teste ça

«link»
0:53-- Guest_9747: Arial Software - Arial Software's Campaign Enterprise is a mass email system you install on your own computer or server.


«link»
1:15-- Guest_1922: Passion the site-- really individual friendly and lots to see!


«link»
1:23-- Guest_7498: In response to questions about the effectiveness of social marketing in global health, we systematically reviewed all literature published between 1995 and 2013 on social marketing for HIV, reproductive health, malaria, child survival, and tuberculosis in developing countries.


«link»
1:24-- Guest_3617: By targeting demographics, geolocation, and online behaviour, we ensure your video is seen by the best audience for your business.


«link»
1:31-- Guest_6184: Quite educational looking forward to returning.«link»
1:46-- Guest_6100: Others among the 20 or so affiliate marketing companies in the UK provide less initial hand-holding for novices, but have bigger, more lucrative brands in their stable and a wider range of specialisms.


«link»
1:49-- Guest_7620: Marketing automation (also called lead nurturing) is one of the fastest growing areas of digital marketing.


«link»
1:51-- Guest_1616: «link»
1:52-- Guest_3548: Social marketers use theory to identify behavioural determinants that can be modified.


«link»
1:56-- Guest_2138: «link»
2:15-- Guest_9704: Maintain the spectacular work !! Lovin' it!

«link»
2:20-- Guest_9447: Email marketing is significantly cheaper and faster than traditional mail, mainly because of high cost and time required in a traditional mail campaign for producing the artwork, printing, addressing and mailing.«link»
2:30-- Guest_3530: The software also features autoresponders that automate much of the work, detailed analytics to help you get the most of out your campaigns, and a mobile app that lets you manage your email marketing needs while on the go.
The cloud-based software has a variety of price points based on both how many emails you want to send each month and how many people you want to send them to. Go here for a full review of the Benchmark email marketing software.

«link»
2:33-- Guest_6872: In developing a consensus definition the intention was not to close down the helpful and inevitable on-going debate about the nature and focus of Social Marketing.«link»
2:39-- Guest_6637: Our video marketing team helps optimize a video based on your targeted keyword phrase for the strongest results.


«link»
2:41-- Guest_7635: «link»
2:46-- Guest_3858: I am new to digital markting, and this article is very interesting and useful to site ( ) where i am using this Marketing automation softwar's.


«link»
2:53-- Guest_5610: Consider Kinaxis' series of videos as an example of video branding that does humor well.«link»
2:58-- Guest_2179: Bloggers earn little from affiliate marketing; revenue is variable, and only the top bloggers can earn more than a few dollars.


«link»
3:07-- Guest_5254: «link»
3:27-- Guest_7009: They are a new e-mail marketing platform that offers data driven campaigns with thorough segmentation and automation features.


«link»
3:35-- Guest_2164: Thanks extremely useful. Will share site with my pals.


«link»
3:40-- Guest_1541: There are many conversions tracking sofware out there that you can use to track your affiliate campaign.

«link»
3:47-- Guest_5674: A property manager serves as a connecting link between the owner of a property (residential or commercial) and the tenants. He is responsible for finding a tenant, completing the formalities involved for leasing, as well as the maintenance and tax-related aspects of the property. It is his duty to ensure that all the activities and transactions take place in a timely and smooth manner. Given below is a detailed account of the same.► Customer/Tenant Search: It is the responsibility of the property manager to search for an appropriate customer (in case property is to be offered for sale) or a tenant (if the property has to be offered on lease). While searching, he must take into consideration the expectations of the owners as well as the tenant/customer.► Marketing: The property manager is required to market and promote the concerned property. He may seek help from his contacts and liaisons with other professionals from the real estate business. If anyone shows interest in the property, he must make provisions to show them around, guide them, and furnish them with the relevant information, like requirements, terms and conditions, owner's expectations, etc.► Maintenance: Another important aspect includes checking if the tenants maintain the place well or not. If not, then it is his duty to make the tenants evacuate the place through eviction proceedings or any other appropriate legal means. The property manager must ensure that the tenants do not cause any damage to the property. If there is any kind of repair required, the tenants generally contact the property manager, who in turn solves their problem by calling the respective service to fix the damage. Another duty is to check that the infrastructure of the vacant house, in terms of safety, plumbing, and strength, is not compromised.► Negotiation: It is the responsibility of the property manager to negotiate with the interested parties on behalf of the owner. He must ensure both the tenants/customers and the owners are on the same page. It is essential for him to clearly understand the expectations of each party involved the extent to which each aspect can be negotiated.► Legal Formalities: The property manager must look after the legal formalities to be accomplished while selling or leasing the property. He has to take care of the tax-related aspects as well. He has to review a lot of data on a daily basis. A few examples of the data include, zoning regulations, tenant laws, tax information, federal laws, property values, etc. This keeps him updated with latest information related to real estate, which in turn, aid him in performing an effective job to the best of his ability.► Documentation: The property manager has to deal with documentation related to the lease/sale, namely the rules and regulations, purchase and sales agreement, lease agreement, and contract work documents, like maintenance and repair work orders, etc. After the documentation has been completed, it is his respons

Name:
Message:


:) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)
joomla 1.6 themesparty poker bonus
Blue Joomla templates by Party Poker bonus